הגשת בקשה למלגה

קריטריונים ותנאים להגשת בקשות למלגות קרן גרשוני

מלגות יוענקו למבקשים העומדים בקריטריונים הבאים

אומנות

לעידוד וקידום היצירה בשלל תחומי האומנויות; פלסטית, ציור, גרפיקה, קרמיקה, פיסול, מוזיקה, קולנוע, וידאו-ארט ועוד.

 • לקידום יוצרים בראשית דרכם הקרן תעניק מלגות-עידוד.
 • ליוצרים מקצועיים הקרן תעניק מלגות עבור יצירות אמנות אשר תוצגנה לציבור הרחב, כגון: תערוכה, סרט, דיסק וכדומה.

חקלאות

 • הקרן תעניק מלגות ללימודי חקלאות או להנדסאי מים לתואר ראשון.
 • מלגה חד-פעמית תוענק לתלמידי שנה ב’ או שנה ג’.

מיזמים קהילתיים

הקרן תעניק מלגות למיזמים המשרתים ומעשירים את החיים התרבותיים, אזוריים או היישוביים. כגון: תקשורת, מקהלה, מוזיאון, מורשת ותיעוד היסטורי וכיו”ב.

כתיבה

לקידום כתיבת יצירות ספרותיות, פרוזה, שירה, ביוגרפיה, ספרות ילדים ועוד.

 • יצירות בעלות ערך ספרותי אוניברסלי – זכאות למלגה מלאה.
 • יצירות בעלות ערך ספרותי מקומי, משפחתי – זכאות למלגה חלקית.
 • מלגה תוענק רק לספר שטרם יצא לאור.
 • המלגות אינן מיועדות לספרים וחוברות זיכרון משפחתיים.

עבודות מחקר לתואר שני

הקרן תיתן עדיפות למתן מלגות לסטודנטים/יות המגישים עבודות מחקר הקשורות לחיי הקהילה ביישוב הכפרי, ללימודי חקלאות ולחיים בנגב ולמחקר העוסק בחיים בעוטף עזה.

יוזמה אזורית

 • הקרן תעניק מלגת תמיכה אחת בשנה למיזם בעל אופי אזורי.
 • תינתן עדיפות למיזמים ומפעלים המשרתים ומוצגים לטווח רחב של אוכלוסיית שער-הנגב, לרבות כאלה המשתפים מוסדות אזוריים הפתוחים לקהילה.

עבודות מחקר לתואר שלישי

המלגות הן למטרת מחקר ויוענקו רק לאחר סיום עבודת המחקר וקבלת אישור מהמוסד האקדמי.

נוהל ותנאים להגשת בקשה לקבלת מלגה

submit page_1

תנאים

המלגות תוענקנה לתושבי המועצה האזורית שער הנגב העומדים בתנאים הבאים:

 1. המבקש הינו תושב שער הנגב, לפחות חמש שנים טרם הגשת הבקשה, ויציג אישור תושבות.
 2. מלגות תוענקנה למבקשים לאחר שירות הצבאי הסדיר, או סיום השירות הלאומי.
 3. המלגות מיועדות ליצירה מחקרית או אמנותית חדשה.
 4. לא יתקבלו בקשות לאחר מועד ההגשה המפורסם.
 5. מקבלי המלגות יוכלו להגיש בקשה נוספת רק בתום ארבע שנים ממועד קבלת המלגה הקודמת.
 6. מילוי טופס הגשת המועמדות וצרוף המסמכים כנדרש.
 7. בקשה אשר עמדה בקריטריונים ובתנאי ההגשה תיבחן על-ידי מליאת הקרן.
 8. מקבל המלגה יחתום על כתב התחייבות לקרן.
submit page_2

מסמכים

אל בקשת המלגה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. קורות חיים כולל מלגות ו/או פרסים קודמים שהתקבלו, תערוכות קודמות וכדומה.
 2. המלצות של נציגי היישוב בו הוא/היא מתגוררים ו/או המלצות מומחים בתכני הבקשה.
 3. תוכנית עבודה ולוח זמנים לביצוע.
 4. תקציב מאוזן המפרט את העלויות והמקורות הכספיים למימוש הפרויקט.
 5. אישור תושבות של המועצה האזורית שער הנגב, ואישור מהיישוב על ותק של חמש שנים לפחות.
submit page_3

מסמכים ייחודיים

מסמכים ייחודיים שיש לצרף לפי תחום המלגה:

 1. לבקשות עבור עבודות מחקר, יש לצרף הצעת מחקר מאושרת על-ידי המוסד האקדמי, והמלצות של מנחי העבודה.
 2. לבקשות עבור כתיבת ספרים, יש לצרף פרקים מטיוטת הספר וכן הצעות מחיר מהוצאות ספרים.
 3. לבקשות עבור פעילות אמנותית, יש לצרף דוגמאות או צילומי עבודות.
 4. לבקשות עבור פרויקטים קהילתיים, יש לצרף אישורים רגולטוריים המתירים את ביצוע הפרויקט ובנוסף, תרשימים וצילומים הרלוונטיים לבקשה.

התייעצו איתנו

אנו ממליצים להתייעץ בעת כתיבת הבקשה עם חברי העמותה ביישובכם, להלן פרטי הקשר:

להגשת בקשה למלגת קרן גרשוני